کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

تعداد کل رویدادها
۲۸
دنبال کنندگان
۹۶۷
رویدادهای کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

درباره کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور